فريادرسی

 

یا مَلجَا العاصِینَ

کم کم باید آماده بشیم برای استقبال از ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خدا ....

نمیدونم تا حالا به این موضوع فکر کردین که ماه مهمانی خدا یعنی چی ؟  

چه کسانی میتونن به مهمانی خدا برن؟ آیا همه رو تو این مهمونی راه میدن ؟

ماه رجب ماه تزکیه است، ماه شعبان ماه تخلیه است و ماه  رمضان ماه  تجلیه

مهمونای خاص این مهمونی کسانی هستن که در ماه رجب تزکیه کردن ، درماه شعبان از

صفات بدخالی شدن، در ماه رمضان متجلی اسماء خداوند شدن ودر روزعید فطر به فطرت

اصلی شون که روح الهی است بر میگردن.

ولی من هم  از رحمت خدا نا امید نیستم چون اوست که تنها پناه گنهکاران است...

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        پنجشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٥ - شيدا

 

ایاک نعبد و ایاک نستعین

تنها تو را می پرستم وتنها از تو یاری میجویم

وقتی حضرت ابراهیم را درون آتش انداختند جبرییل به خداوند گفت: پروردگارا دوست تو را 

به درون آتش می اندازند آیا اجازه میدهی تا به کمک او بروم خداوند فرمود: برو

وقتی جبرییل به نزد ابراهیم آمد گفت: در این زمان سخت  آیا میخواهی تا تو را یاری کنم

ابراهیم گفت: من جز از پروردگارم یاری نمیطلبم

خداوند به جبرییل فرمود : او فقط مرا میخواند وتنها از من یاری میجوید، پس به آتش فرمان

داد تا بر او سردوسالم شود وآتش برای او گلستان شد.

پروردگارا من نیز درمیان  این آتش دنیا تنها تورا میخوانم وتنها از تو یاری میجویم آتش

دنیا را بر من سرد گردان وعشقت را در دلم شعله ور....

آمین یا رب العالمین

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        دوشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٥ - شيدا

 

یا سریع الرضا

ای کسی که خیلی زود از بنده هات راضی میشوی تنها با قطره اشکی

در نیمه شبی که از روی اخلاص  چکیده شود .

ای کاش امشب را قدر بدانیم وشب قدری باشد برای ما و گناهانمان را به

 لطف و کرم بی انتهایت بر ما ببخشی .

آمین یا رب العالمین

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        پنجشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٥ - شيدا