فريادرسی

 

به نام حضرت دوست

 

تا حالا جمله کن فیکون رو شنیدی این یکی از صفات خداونده یعنی ا ینکه وقتی بگه

 

موجود شو موجود میشه هر وقت ودر هر لحظه

 

اولیا خداوند تمام اسما وصفات او رو در خودشون پیاده کردن اینه که شدن جانشین خدا بر

 

 روی زمین

.

ما هم انسانیم وخلیفه الله پس بیا روی اسماء خداوند تفکر بیشتری کنیم واونا رو رو

 

خودمون پیاده کنیم...

 

 يا حق

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        چهارشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٥ - شيدا