فريادرسی

 

یا سریع الرضا

ای کسی که خیلی زود از بنده هات راضی میشوی تنها با قطره اشکی

در نیمه شبی که از روی اخلاص  چکیده شود .

ای کاش امشب را قدر بدانیم وشب قدری باشد برای ما و گناهانمان را به

 لطف و کرم بی انتهایت بر ما ببخشی .

آمین یا رب العالمین

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        پنجشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٥ - شيدا