فريادرسی

 

ایاک نعبد و ایاک نستعین

تنها تو را می پرستم وتنها از تو یاری میجویم

وقتی حضرت ابراهیم را درون آتش انداختند جبرییل به خداوند گفت: پروردگارا دوست تو را 

به درون آتش می اندازند آیا اجازه میدهی تا به کمک او بروم خداوند فرمود: برو

وقتی جبرییل به نزد ابراهیم آمد گفت: در این زمان سخت  آیا میخواهی تا تو را یاری کنم

ابراهیم گفت: من جز از پروردگارم یاری نمیطلبم

خداوند به جبرییل فرمود : او فقط مرا میخواند وتنها از من یاری میجوید، پس به آتش فرمان

داد تا بر او سردوسالم شود وآتش برای او گلستان شد.

پروردگارا من نیز درمیان  این آتش دنیا تنها تورا میخوانم وتنها از تو یاری میجویم آتش

دنیا را بر من سرد گردان وعشقت را در دلم شعله ور....

آمین یا رب العالمین

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        دوشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٥ - شيدا