فريادرسی

 

وَ اِذا سَالَکَ عِبادی عَنی فَانی قَََََََریبُ 

هر گاه بندگانم در مورد من از تو پرسیدند ؟ پس بگو من نزدیکم ...

او نزدیک است نزدیکتر از خود من به من

او از رگ گردن به من نزدیکتر است

او بین من وقلبم حائل است

او خیلی نزدیک است ! پس چرا گاهی حضورش را فراموش میکنم ....

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        چهارشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٥ - شيدا