فريادرسی

 

بنام فريادرس کسانيکه فريادرسی ندارند

بيا هر چی فرياد داريم برای صدا کردن خدا بزنيم...همه درد دلامونو ؛دلتنگی هامونو؛ غم وغصه ها مونو؛گله و شکايتامونو؛همه وهمه رو ببريم پيش خودش.......اخه ميدونيکه اون خريدار اشکامونه اونم با قيمت خيلی گرون..........

اخه خودش ميگه بدترين بنده اونیکه شکايت منو پيش بنده ها ببره وبهترين بنده اونیکه شکايت بنده ها رو پيش من بياره.........

پس بزن بريم اونم با سرعت نور......

يا هو

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        جمعه ۱٩ خرداد ،۱۳۸٥ - شيدا