فريادرسی

 

یا حبیب التََوابین

نمیدونم تا حالا شنیدین که جهنم هفت در داره وبهشت هشت در

این موضوع خیلی ذهن منو به خودش مشغول کرد فکر کردم که اون در اضافه چیه ؟

تا اینکه متوجه شدم اون در، در توبه است که همیشه باز...

خدایا اگه  نتونستم انفاق کنم اگه نتونستم حج برم اگه نتونستم کارهایی رو که گفتی ،انجام

بدم اگه حتی به نفس خودمم بد کردم ولی هنوز یه دری بروم باز واون در توبه است خدایا

ازتو ممنونم که در عذابم عجله نکردی وفرصت توبه رو ازم نگرفتی خودت گفتی توبه

کننده ها رو دست داری منم دوست دارم تو دوستم داشته باشی پس بازم با همه بدیام میام پیش

خودت مرادریاب ای بهترینم ...

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        چهارشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٥ - شيدا