فريادرسی

 

یا مقسم

یه روز دو تا بچه داشتن سر یه گردو دعوا میکردن یه رهگذری دعوای اون دو تا رو دید و

اومد جلو که به حساب خودش مسئله رو حل کنه و گردو رو دو قسمت کنه و هر قسمتشو 

 بده به یکی از اونا پس جلو اومد و به اون بچه ها گفت :  بیاید تا من براتون گردو رو قسمت

کنم بچه ها جلو اومدن وگردو رودادن به اون مرد، مرد وقتی گردو را شکست دید که توی

گردو پوک در این لحظه ندا اومد که اگر مقسمی قسمت کن ...

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        شنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٥ - شيدا