فريادرسی

 

یا کافی

الیس الله بکاف عبده

آیا خداوند برای بنده خود کافی نیست ؟

یه روز خداوند به موسی فرمود : موسی من تو رو خیلی دوست دارم

موسی که خیلی خوشحال شده بود گفت : خدایا چه چیز منو دوست داری

خداوند فرمود : تو رو دوست دارم  به خاطر اینکه مثل بچه ها هستی ، پاک وساده هر چی

میخوای میای پیش خودم حتی وقتی جوابتو نمیدم حتی وقتی دعوات میکنم ....

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        چهارشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٥ - شيدا