فريادرسی

 

هو السميع

نمی دونم تا حالا فريادت به کجا رسيده....

حتمآ با خودت گفتی اين چی ميگه چرا بايد فرياد بزنم خدا با منه هر جا باشم او همه نجواهای منو هم ميشنوه چه برسه به فرياد مگه نه اينکه او شنوای بيناست ....

آره ميدونم ولی می خوام بهت بگم اگه فرياد میزنيم برای اين نيست که او بشنوه بلکه برای اينکه خودمون بشنويم بعضی وقتها بهتره برای گوشهامون که اکثر اوقات خوب نميشنون فرياد بزنيم

پس تا ميتونی فرياد بزن تا گوشات حسابی باز بشن اونوقت شاید با کمی تفکر علت ناراحتيهاتو پيدا کنی......

ياهو

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        یکشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٥ - شيدا