فريادرسی

 

یا شدید العقاب

روزی مردی به همراه دوستش از جنگلی عبور میکرد ناگهان ، صدای رعد و برقی

 از آسمان شیده شد . آن مرد از صدای غرش رعد به شدت وحشت نمود و به زمین افتاد .

د وستش که شاهد ترس و وحشت او بود گفت : این صدای رحمت اوست که این سان

ترسناک است ، وای که طنین غضبش چگونه خواهد بود ؟

ای خدایی که سخت عقوبت میکنی از غضبت به تو پناه میبرم که جز به درگاه تو راه گریزی

نیست . . .

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        جمعه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٦ - شيدا