فريادرسی

ای وفا کننده به عهد

یا وَفی

وقتی خداوند تمام چیزهایی رو که برای امتحان ایوب از او گرفته بود بهش برگردوند

به او فرمود : تو قسم خورده بودی  تا همسرت را صد ضربه بزنی و میدانم که او را

بی گناه متهم کرده بودند اما تو صد شاخه نعنا بردار و با آن یک ضربه به همسرت بزن

تا به عهدی که بسته بودی وفا کنی زیرا ما نمیخواهیم که تو از عهد شکنان باشی ...

هنگامی که این آیه را خواندم تنم لرزید حتی ایوب که پیامبر خداست حق ندارد عهدش را

 با خداوند بشکند ، پس چطور ما این قدر راحت عهد هایمان با خداوند را میشکنیم بدون

هیچ دلیل . . .

ای خداوندی که به عهدهای خود وفا میکنی و عهد شکنان را جزا میدهی یاریم کن تا به

عهد ها و پیمانهایی که با تو بسته ام وفادار بمانم.

                                                                               آمین یا رب العالمین

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        جمعه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٦ - شيدا