فريادرسی

ای جدا کننده حق از باطل

الهی

 به تو پناه میاورم از وسوسه و مکر شیطان مکری که باطل را در نظرمان میارآید

 تاحق را نبینیم و ما را وا میدارد تا از سر وهم و گمان حقی را نا حق یا

 ناحقی را حق جلوه دهیم وهمچون نادانان و کوته نظران بی آنکه خود چیزی را

 دیده یا دانسته باشیم حکم برانیم و به قضاوت بنشینیم تا حق پوشانده شود

 خدایا یک دم ما  را به خود وا مگذار ودستانمان را رها نکن

 حتی اگر زمین بلرزد وخورشید تیره شود و آسمان در هم پیچد

آمین یا رب العالمین

                                                                           صحیفه سجادیه

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        پنجشنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٦ - شيدا