فريادرسی

 

الهی

 من در دنيا با گناهانم دل پيامبر را غمگين و دل شيطان را شاد نمودم

اگر مرا در آخرت کيفر دهی باز بر دل پيامبر غم و بر دل شيطان شادی نهاده ای

چون تو خدايی را شايسته نيست دو غم بر دل دوست و دو شادی بر دل دشمن

پس رحمتت را از من دريغ مدار

                                                      مناجات خواجه عبدالله

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        شنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٥ - شيدا